Søk

Du er her:

Nett-tilkoplinger

Kopling av offshore-installasjoner til landnettet øker i antall. Den generelle interessen for bærekraftig bruk av energi og reduksjon av karbonutslipp gjør at energiforsyning fra landnettet kan være foretrukket fremfor lokal, termisk elektrisitetsforsyning.

I Norge har det nasjonale kraftsystemet et kraftoverskudd som domineres av vannkraft og nye genereringsprosjekter med fornybar energi. Videre bidrar skattlegging av drivhusgass-utslipp til at elektrifiseringsprosjekter kan være økonomisk fordelaktige. Troll A-, Valhall- og Gjøa-feltene forsynes allerede med kraft fra land. Goliat og Martin Linge er under utvikling og vil også forsynes med kraft fra land når de settes i drift. Regler som forbyr bruk av gassturbiner til å drive gasskompressorer direkte i landanlegg i Norge gjør det også nødvendig å kople energikrevende gassanlegg på land til det nasjonale elektrisitetsnettet.

Regelverket for landnett avviker fra regelverket offshore. Generelt er konsesjons- og tillatelsesprosessene for tilkopling av store anlegg til landnettet tidkrevende og involverer mange parter: Lokalt nettselskap, regionalt nettselskap, systemoperatøren og systemregulatoren. Flere evalueringer og tillatelser er påkrevet. I noen tilfeller vil tilkopling av nye laster og anlegg også kreve installasjon av anlegg for kompensering av reaktiv effekt.

Landnettets karakteristika og tekniske design avviker fra tradisjonelle design av selvstående, isolerte kraftsystem offshore. Landnett er utsatt for naturkrefter og vind, is, lyn og andre naturfenomener kan føre til forstyrrelser i kraftforsyningen som kan ha betydning for annleggets drift.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

logo